bMenu - szablon Turquoise diamond>
Strona główna i kontakt Usługi konsultingowe Działalność naukowa Działalność dydaktyczna Aktualności Poszukuję
  Untitled Document
Pliki zapisane są w formacie PDF, program do odczytu jest darmowy i możesz go ściągnąć tutaj
 
Moje publikacje

Artykuły, z których treścią możesz się zapoznać ściągając je z tej strony.

 • Publikacje, które tu zostały umieszczone chronione są prawami autorskimi.
 • W przypadku wykorzystywania ich w celach naukowych proszę o podanie w stosownym przypisie ich pełnych danych bibliograficznych.
 • Proszę zwracać szczególną uwagę na datę przygotowania publikacji. Ze względu na zmienność rozwiązań prawnych niektóre informacje w nich prezentowane mogą być w chwili obecnej nieaktualne.
 1. Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w procesie terytorialnego planowania strategicznego. W: Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, Uniwersytet Opolski, Opole 2002, s. 55-82 (współautor R. Brol).

 2. Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Samorząd Terytorialny 7-8/1999, s. 79-108.

 3. Interwencjonizm samorządowy - obszary i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę lokalną. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998, s. 125-134.

 4. Konkurencyjność gospodarcza a dochodowy fragment gminnej polityki budżetowej. W: Konkurencyjność miast i regionów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 149-164.

 5. Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w układzie wojewódzkim w latach 1992-1996 - wstępna próba analizy. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 807, Wrocław 1999, s. 211-226.

 6. Kryteria interwencjonizmu lokalnego na przykładzie wybranych gmin. W: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002, s. 209-221.

 7. Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne 1/2000, s. 79-90.

 8. Mezoekonomiczne przemysłowe studia sektorowe. W: Zarządzanie i marketing - gospodarka regionalna. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 747 Wrocław 1997, s. 48-55.

 9. Obszary lokalnej polityki gospodarczej. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wrocław 2005, s.232-243.

 10. Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin. W: Samorząd Terytorialny 11/1998, s. 12-29.

 11. Problemy badawcze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w regionie przygranicznym. W: Zarządzanie i Marketing. Aspekty regionalne i lokalne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 782, Wrocław 1998, s. 39-48.

 12. Procedura wdrażania strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego W: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 159-172.

 13. Prognozowanie przyszłości firmy a strategia rozwoju gminy. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 780, Wrocław 1997, s. 228-237.

 14. Progospodarcza polityka infrastrukturalna gmin. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1023, Wrocław 2004, s. 95-103.

 15. Progospodarcza polityka przestrzenna gmin. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 979, Wrocław 2005, s. 193-202.

 16. Progospodarczy obszar polityki wewnętrznej władz miejskich. W: Problemy rozwoju miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. PAN KPZK, Warszawa 2005, s. 79-92.

 17. Strategia rozwoju gospodarczego gminy jako element lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 755, Wrocław 1997, s. 62-72.

 18. Strategiczna współpraca głównych podmiotów sceny lokalnej w dziedzinie ochrony środowiska na przykładzie KGHM "Polska Miedź S.A. i gminy Rudna, Samorząd Terytorialny 11/1998, s. 26-38. (współautorzy A. Kaleta, H. Kozarowicz)

 19. Struktura programów lokalnej polityki gospodarczej małych gmin. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole 1998, s. 377-388.

 20. Studium sektorowe jako narzędzie informacyjne regionalnej polityki przemysłowej. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 734, Wrocław 1996, s. 348-356.

 21. Warunki rozwoju lokalnej polityki gospodarczej jako istotnego elementu otoczenia przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2002, s. 183-196.

 22. Progospodarczy obszar polityki ekologicznej władz lokalnych. W: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 446-454.

 23. Progospodarczy obszar komunalnej dzialalnosci gospodarczej. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1161, Wrocław 2007, s. 248-259.

 24. Selected Methods of Estimation of the Cultural Heritage Economic Value with the Special Reference to Historical Town Districts Adaptation. W: Urban Heritage, Research, Interpretation, Education. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Architecture. Departament of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of Lithuania. Vilnius 2007, s. 13-18.

 25. Progospodarczy obszar polityki gospodarki mieniem gminy. W: Kierunki zmian w polskim systemie finansów samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe nr 26, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 227-244.

 26. Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta, Samorząd Terytorialny 9/2008, s. 41-57.

 27. Koszty uzyskania regionalnej pomocy publicznej w SSE. Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. PN UE we Wrocławiu nr 3 (1203), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, str. 461-469.

 28. Regional public assistance in special economic zones in Poland - WRAZ Z TŁUMACZENIEM. W: Social and economic development and regional politics in Ústí region, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2007, str. 95-111.

 29. Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, str. 193-202.

 30. Gminny monitoring lokalnego rozwoju gospodarczego. W: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, str. 269-280.

 31. Subject and objects of local development strategy - Polish experiences and concepts. W: Ekonomicky rozvoj a management regionu, Univerzita Hradec Kralove, Hradec Kralove 2009, str. 148-155.

 32. Progospodarczy obszar polityki informacyjnej władz lokalnych. W: Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008, str. 356-367.

 33. Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, str. 467-474.

 34. Progospodarczy obszar polityki edukacyjnej władz lokalnych. W: Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej w Polsce. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, Economicus, Szczecin 2008, str. 235-246.

 35. Obszary i cele promocji dużych miast. W: Gospodarka Przestrzenna XII, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Sląska, Wrocław 2009, str. 203-216.

 36. Zasady sporządzania dokumentów planistycznych samorządów terytorialnych. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość. Tom I, Ekonomiczne problemy usług nr 31. red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe nr 530, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, str. 373-383.

 37. Selected problems of strategic planning in Polish self-government units. W: Social and economic development and regional politics in Ústí region, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2008, str. 70-78.

 38. Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej. W: Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Sląska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, str. 70-85.

 39. Planowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w strategii rozwoju gminy. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej. W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej w początkach XXI w., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, str. 211-222.

 40. Implementation systems of Polish regional innovation strategies - valuation with elements of comparison analysis and recommendations. W: Ekonomicky rozvoj a management regionu, red. P. Jedlicka, Univerzita Hradec Kralove, Hradec Kralove 2010., str. 148-152.

 41. Theoretical and practical aspects of polish strategic planning in regional and local scale - planning reasons and strategic diagnosis. W: Ekonomicky rozvoj a management regionu, red. P. Jedlicka, Univerzita Hradec Kralove, Hradec Kralove 2010., str. 43-47 (współautor R. Brol).

 42. Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorzadu terytorialnego. W: Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101, Wrocław 2010, s. 188-196.

 43. Polityka intraregionalna - pojęcie, podmioty, cele i instrumenty. W: Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wrocław 2010, s. 184-194.

 44. Analiza porównawcza i ocena systemów wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji. W: Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, red. D. Strahl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 192-223.

 45. Możliwości wykorzystania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w finansowaniu realizacji regionalnych strategii innowacji. W: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Urbańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010 r., Wrocław 2010, s. 295-310.

 46. Wzorzec procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu lokalnego. W: Rozwój lokalny i regionalny. Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego, Red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Nr 31/2010 Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 99-110.

 47. Gospodarcza płaszczyzna programów rewitalizacji obszarów miejskich. W: Studia Miejskie. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 301-312.

 48. Typical mistakes in strategic planning of local self-governments units development ~ Polish experiences.

 49. Polish standards of local development strategic planning in small and medium communes.

 50. Europejskie regionalne strategie innowacji jako zródło wzorców dla Polski. W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku ~ nowe wyzwania. red. Korenik S., Przybyła Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 521-532

 51. Development strategy construction procedure of territorial self-government unit ~ one of Polish model standards. W: Regional Development and Planning, red. M. Sasek, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2010, s. 121-134.

 52. Strategic construction of local economy innovation based on the example of Polkowice commune. W: Regional Development and Planning, red. M. Sasek, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2010, s. 135-147.

 53. How to measure town revitalisation programme implementation effects. W: Regional Development and Planning, red. M. Sasek, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2010, s. 223-243.

 54. Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 51-62.

 55. Istota i funkcje samorzadowego planowania strategicznego w regionie. W: Problemy rozwoju regionalnego, red. Brol R., Raszkowski A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 180, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 45-55.

 56. Strategiczne kreowanie innowacyjnosci gospodarki lokalnej na przykladzie gminy Polkowice. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 206-220.

 57. Niektóre pozostałe artykuły
  1. Internet a ekonomia. Gospodarka w Sudetach 5(7)/1996, s. 10-11.
  2. Koncepcja współdziałania strategicznego specjalnej strefy ekonomicznej i lokalnych instytucji jej otoczenia społeczno - gospodarczego. W: Samorząd Terytorialny 7-8/1998, s. 32-47. (współautorzy H. Kozarowicz, Z. Panasiewicz).
  3. Kryteria gminnego stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 905, Wrocław 2001, 320-333.
  4. Lokalna promocja w Internecie. Gospodarka w Sudetach 4/1997, s. 8-9.
  5. Lokalna strategia rozwoju gminy jako element lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa. Rynek Jeleniogórski nr 6/1996, s. 8.
  6. Lokalny interwencjonizm samorządowy. W: Zarządzanie i Marketing, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 843, Wrocław 2000, s. 42-53.
  7. Metoda stymulacji. Wspólnota 3/1999, s. 18.
  8. Specjalna strefa ekonomiczna w Kamiennej Górze. Gospodarka w Sudetach 6/1997, s. 8-12.
  9. Stymulacja rozwoju gminy. Gospodarka w Sudetach nr 1/1999, s. 8-9.
  10. Twoja firma w Internecie. Gospodarka w Sudetach 6(8)/1996, s. 11.
  11. Wdrażanie strategii rozwoju gmin i powiatów. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939, Wrocław 2002, s. 147-158.
  12. Wybrane dochodowe instrumenty lokalnej polityki gospodarczej. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 860, Wrocław 2000, s. 148-160.
  Książki, których jestem współautorem
  1. Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  2. Ekonomika i zarządzanie miastem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  3. Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  4. Strategia Rozwoju Lokalnego. Projekt pilotażowy - Lądek Zdrój. Brytyjski Fundusz Know-How - Program Wspierania Samorządów Lokalnych, Wrocław 1998.
  5. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wrocław 1998.
  6. Zarządzanie Rozwojem Lokalnym - studium przypadków. Fundacja im. Stefana Batorego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wrocław 1998.


 
   

Odwiedzin: 2544